KBO Name Changes – Active Players

One unusual feature of Korean baseball is that every year, a handful of under-performing players will change their names, hoping to reinvent themselves, start over, or simply distance themselves from their past performances.

Current Name Former Name(s)

Han Yoo-seom (한유섬)
#35 - RF - LHH

Han Dong-min (한동민)

Park Kun-woo (박건우)
#37 - CF - RHH

Park Seung-jae (박승재)

Son Ah-seop (손아섭)
#31 - RF - LHH

Son Gwang-min (손광민)

Choi Won-joon (최원준)
#61 - P - RHH

Choi Dong-hyun (최동현)

Jin Hae-soo (진해수)
#21 - P - LHH

Jin Min-ho (진민호)

Bae Jung-dae (배정대)
#27 - CF - RHH

Bae Byeong-ok (배병옥)

Kim Tae-hoon (김태훈)
#17 - P - RHH

Kim Dong-jun (김동준)

Oh Tae-gon (오태곤)
#37 - 1B - RHH

Oh Seung-taek (오승택)

Jang Si-hwan (장시환)
#28 - P - RHH

Jang Hyo-hoon (장효훈)

Jun Yu-soo (전유수)
#31 - P - LHH

Jeon Seung-yoon (전승윤)

Jang Min-je (장민재)
#36 - P - RHH

Jang Min-je (장민제)

Kang Kyung-hak (강경학)
#14 - IF - LHH

Kang Si-hak (강시학)

Yoon Ho-sol (윤호솔)
#18 - P - RHH

Yoon Hyung-bae (윤형배)

Lee Woo-chan (이우찬)
#37 - P - LHH

Lee Young-jae (이영재)

Ji Si-wan (지시완)
#33 - C - RHH

Ji Seong-jun (지성준)

Lee Yu-chan (이유찬)
#25 - SS - RHH

Lee Byung-hwi (이병휘)

Na Gyun-an (나균안)
#43 - P - RHH

Na Jong-deok (나종덕)

Kim Geon-tae (김건태)
#24 - P - RHH

Kim Jung-hoon (김정훈)

Jun Min-su (전민수)
#35 - OF - LHH

Jeon Dong-su (전동수)

Ryu Won-suk (류원석)
#28 - P - RHH

Yoo Won-suk (유원석)

Yoon Hyeong-jun (윤형준)
#27 - 1B - RHH

Yoon Dae-young (윤대영)

Park Dae-on (박대온)
#26 - C - RHH

Park Gwang-yeol (박광열)

Kim Jae-yeol (김재열)
#32 - P - RHH

Kim Tae-seok (김태석)

Kang Ro-han (강로한)
#54 - OF - LHH

Kang Dong-su (강동수)

Kang Tae-yul (강태율)
#32 - C - RHH

Kang Dong-kwan (강동관)

Park Seon-woo (박선우)
#51 - P - RHH

Park Jong-mu (박종무)

Hyun Do-hoon (현도훈)
#40 - P - LHH

Hyun Ki-hyung (현기형)

An Hyeon-jun (안현준)
#49 - P - RHH

Ahn Sang-bin (안상빈)

Kang Yi-jun (강이준)
#36 - P - RHH

Kang Chang-yeong (강찬영)

Kim Gang-hyun (김강현)
#24 - P - LHH

Kim Ho-jun (김호준)

Choi Woo-jae (최우재)
#32 - OF - LHH

Choi Sang-in (최상인)

Kim Joo-on (김주온)
#11 - P - RHH

Kim Chan (김찬)

Nick Kingham (킹험)
#20 - P - RHH

Nick Kingham (킹엄)